เปลี่ยนการแสดงผล :
THTH lang
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ กองทุนที่มุ่งเน้นพัฒนาให้ระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ
พันธกิจ 1. เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
2.เป็นแหล่งเงินในการเพิ่มทุนแก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ยุทธศาสตร์ 1. บริหารเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. สนับสนุนระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้มั่นคงแข็งแกร่ง 3. ยกระดับระบบการบริหารจัดการของกองทุนสู่รูปแบบดิจิทัล 4. พัฒนาบุคลากรของกองทุนเพื่อรองรับการดำเนินงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย 1. กองทุนได้รับเงินนำส่งครบถ้วนตรงตามกำหนดเวลาและสามารถจัดสรรเงินในการเพิ่มทุนได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ 2. กองทุนสามารถเสนอแนะและให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งติดตามและประเมินผลการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. ระบบการบริหารจัดการของกองทุนทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน เพื่อให้จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบมากขึ้น 4. ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ของกองทุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของกองทุน
กลยุทธ์ 1.1 ใช้ระบบเทคโนโลยีในการติดตามการนำส่งเงินเข้ากองทุน
1.2 เพิ่มทุนให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ทันการณ์ 
1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลงทุน
1.4 ติดตามและประเมินผลการใช้เงินของกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.1 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เกิดประโยชน์ในภาพรวม
2.2 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน
3.1 กำหนดแผนงานที่ชัดเจนในการบริหารจัดการกองทุน
3.2 บริหารจัดการกองทุนให้ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของกองทุน และรองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work from Anywhere)
4.1 พัฒนาบุคลากรของกองทุน
เป้าประสงค์ กองทุนบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้ระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีความมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ