เปลี่ยนการแสดงผล :
THTH lang
การเพิ่มทุนให้ธนาคารพัฒนาวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

การเพิ่มทุนให้ธนาคารพัฒนาวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

การใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนฯ)
เพื่อการเพิ่มทุนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

     สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ขอรับจัดสรรเงินเพื่อการเพิ่มทุน : ธพว.
     จำนวนเงินที่ขอรับจัดสรรเพื่อการเพิ่มทุน ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
     วัตถุประสงค์ : เพิ่มทุนเพื่อขยายการดำเนินงานให้กับ ธพว.
     มติคณะกรรมการกองทุนฯ : คณะกรรมการกองทุนฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการของการใช้เงินกองทุนฯ จำนวนไม่เกิน 6,000 ล้านบาท โดยกำหนดเงื่อนไขการเพิ่มทุนตามสภาพคล่องของกองทุนฯ และการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน
     มติคณะรัฐมนตรี : คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการใช้เงินของกองทุนฯ
เพื่อการเพิ่มทุนให้แก่ ธพว. จำนวนไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการกองทุนฯ