เปลี่ยนการแสดงผล :
THTH lang
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี

          กองทุนได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุน ประจำปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกองทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร และจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุน ประจำปี โดยกำหนดโครงการหรือแผนงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองทุนซึ่งแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการกำหนดแผนงานและงบประมาณของกองทุน ต่อไป