เปลี่ยนการแสดงผล :
THTH lang
การเพิ่มทุนให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

การเพิ่มทุนให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

การใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนฯ)
เพื่อการเพิ่มทุนธนาคารเพื่อส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)

สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ขอรับจัดสรรเงินเพื่อการเพิ่มทุน : ธสน.
จำนวนเงินที่ขอรับจัดสรรเพื่อการเพิ่มทุน : ไม่เกิน 4,198 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ : เพิ่มทุนเพื่อขยายการดำเนินงานให้กับ ธสน.
มติคณะกรรมการกองทุนฯ : คณะกรรมการกองทุนฯ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบในหลักการของการใช้เงินกองทุนฯ จำนวนไม่เกิน 4,198 ล้านบาท 
มติคณะรัฐมนตรี : คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการใช้เงินของกองทุนฯ
เพื่อการเพิ่มทุนให้แก่ ธสน. จำนวนไม่เกิน 4,198 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการกองทุนฯ