เปลี่ยนการแสดงผล :
THTH lang
การเพิ่มทุนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

การเพิ่มทุนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

การใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนฯ)
เพื่อการเพิ่มทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ขอรับจัดสรรเงินเพื่อการเพิ่มทุน : ธ.ก.ส.
จำนวนเงินที่ขอรับจัดสรรเพื่อการเพิ่มทุน : ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ : เพิ่มทุนเพื่อขยายการดำเนินงานให้กับ ธ.ก.ส.
มติคณะกรรมการกองทุนฯ : คณะกรรมการกองทุนฯ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการของการใช้เงินกองทุนฯ จำนวนไม่เกิน 6,000 ล้านบาท โดยให้มีการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเพิ่มทุน ธ.ก.ส.
มติคณะรัฐมนตรี : คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการใช้เงินของกองทุนฯ
เพื่อการเพิ่มทุนให้แก่ ธ.ก.ส. จำนวนไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการกองทุนฯ