เปลี่ยนการแสดงผล :
THTH lang
คำถามที่พบบ่อย
 • คำถาม

  เงินฝากที่ได้รับการยกเว้นในการคำนวณยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน
  1.1 เงินฝากของสำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ เช่น Credit Suisse, Cathay united, Bank The Shanghai Commercial & Savings Bank, Limited เป็นต้น ถือว่าเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินที่ได้รับการยกเว้นในการคำนวณยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนด้วยหรือไม่
  1.2 เงินฝากของบริษัทบริหารสินทรัพย์ถือว่าเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินที่ได้รับการยกเว้นในการคำนวณยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนด้วยหรือไม่
  1.3 เงินฝากของสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เป็นเงินฝากในลักษณะ
  กองทุนส่วนบุคคล  ซึ่งบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการหลักทรัพย์จัดการกองทุน เช่น บัญชี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ฯ เป็นต้น จะได้รับยกเว้นในการคำนวณยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนหรือไม่

  คำตอบ

  เงินฝากที่ได้รับการยกเว้นในการคำนวณยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน คือ เงินฝากจากสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
  สถาบันการเงินเท่านั้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ธุรกิจสถาบันการเงิน
  หมายความถึง ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และหมายรวมถึง การประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ดังนั้น สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ คือ
  1) สถาบันการเงิน ได้แก่ 
  1.1) ธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ และสาขาของธนาคารต่างประเทศ
  1.2) บริษัทเงินทุน
  1.3) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
  2) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 8 แห่ง ได้แก่
  2.1) ธนาคารออมสิน
  2.2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  2.3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  2.4) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  2.5) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  2.6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  2.7) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
  2.8) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
   
  1.1 และ 1.2 สถาบันการเงินไม่ได้หมายรวมถึง สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ ดังนั้น เงินฝากของสำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศต้องนำมารวมในการคำนวณยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนด้วย
  1.3 เงินฝากของสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ถือเป็นการทำธุรกรรมของ บลจ. ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงินตาม ดังนั้น เงินฝากของ บลจ.
  ต้องนำมารวมในการคำนวณยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนด้วย
 • คำถาม

  การออกหุ้นกู้/ตราสารหนี้ให้กับสถาบันการเงินจะไม่ต้องรวมเป็นฐานในการคำนวณเงินนำส่งเข้ากองทุนฯ แต่หากหุ้นกู้/ตราสารหนี้ดังกล่าวมีการเปลี่ยนมือไปยังบุคคลอื่นต้องนำยอดนี้มารวมคำนวณหรือไม่
  คำตอบ

  หลักการพิจารณาจะนับจากการขายตราสารหนี้ให้กับประชาชนทอดแรกเท่านั้น โดยจะมีการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนปรับฐานการคำนวณเงินนำส่งเข้ากองทุนฯ ในระยะต่อไปได้หากพบว่ามีการเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ