เปลี่ยนการแสดงผล :
THTH lang
โครงการที่ 2

โครงการที่ 2

โครงการที่ 2
โครงการจัดทำ
Website กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
 
 
 
ความเป็นมา
           กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนฯ) จัดตั้งขึ้นเป็นกองทุนหนึ่งในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions: SFIs) ให้มี  ความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินแก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และส่งเสริมความมั่นคง   ทางเศรษฐกิจและทางการเงินของประเทศ แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยังไม่ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ และประกาศต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการจัดทำ Website กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจขึ้น
 
วัตถุประสงค์
           เพื่อให้กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ และประกาศต่าง ๆ รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทาง Website ของกองทุนฯ ได้
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
      การดำเนินงานโครงการนี้ทำให้เกิดประโยชน์ในการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนฯ ในด้านการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ และประกาศต่าง ๆ รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทาง Website ของกองทุนฯ ได้