เปลี่ยนการแสดงผล :
THTH lang
แผนการจ่ายเงิน และการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

แผนการจ่ายเงิน และการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

               กองทุนได้จัดทำแผนการจ่ายเงิน และการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการจ่ายเงินและรับเงินฯ) ในกระบวนการนำส่งเงินเข้ากองทุนจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง 4 แห่ง และแผนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการของกองทุน ได้แก่ การจ่ายค่าประโยชน์ตอบแทน และค่าตอบแทนพนักงานของกองทุน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง พร้อมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินการดังกล่าว เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาแผนการจ่ายเงินและการรับเงินฯ ต่อไป

ดาวน์โหลด