เปลี่ยนการแสดงผล :
THTH lang
การเพิ่มทุนให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

การเพิ่มทุนให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

การใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เพื่อการเพิ่มทุนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)

     สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ขอรับจัดสรรเงินเพื่อการเพิ่มทุน : ธอท.
     จำนวนเงินที่ขอรับจัดสรรเพื่อการเพิ่มทุน : 16,100 ล้านบาท
     วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินของ ธอท. โดยการเพิ่มทุนให้กับ ธอท. เพื่อให้ส่วนของทุนไม่ติดลบ
     มติคณะกรรมการกองทุนฯ : คณะกรรมการกองทุนฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 มีมติเห็นชอบในหลักการของการใช้เงินกองทุนฯ จำนวน 16,100 ล้านบาท โดยกำหนดเงื่อนไขการเพิ่มทุนตามสภาพคล่องของกองทุนฯ
     มติคณะรัฐมนตรี : คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการใช้เงินของกองทุนฯ
เพื่อการเพิ่มทุนให้แก่ ธอท. จำนวน 16,100 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการกองทุนฯ