เปลี่ยนการแสดงผล :
THTH lang
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง

ผู้ขอรับเงินสนับสนุน : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

จำนวนเงินที่ขอรับสนับสนุน : 31.1 ล้านบาท

วัตถุประสงค์โครงการ :
       1. เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสองรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ที่สามารถแสดงปริมาณอุปสงค์และอุปทานของตลาดอสังหาริมทรัพย์มือสอง เนื่องจากปัจจุบัน
ไม่มีหน่วยงานใดทำการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน
       2. เพื่อสร้างช่องทางกลางในการเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งเป็นตลาดกลางในการซื้อและขายในรูปแบบตลาด
ดิจิตัล (Digital Virtual Market) สำหรับอสังหาริมทรัพย์มือสองที่รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดได้อย่างครบถ้วน และส่งเสริมให้มีสภาพคล่องในตลาดอสังหาริมทรัพย์มือสอง ด้วยการช่วยกระตุ้นอุปสงค์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์มือสอง และเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากขึ้น
       3. เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง มาใช้ในการประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์มือสอง เพื่อการกำหนดและทบทวนนโยบายในการพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์และพัฒนาเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์

วิธีดำเนินการ : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สร้างระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสองและอสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้งหมดได้อย่างครบถ้วน เพื่อเป็นตลาดกลางในการซื้อและขายในรูปแบบตลาดดิจิทัล (Digital Virtual Market) ที่สามารถแสดงปริมาณอุปสงค์และอุปทานของตลาดอสังหาริมทรัพย์มือสอง

ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ SFIs : ช่วยให้ SFIs สามารถจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์รอการขายได้เร็วขึ้น
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เพื่อจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์รอการขายของแต่ละ SFIs อีกทั้ง ยังช่วยให้อสังหาริมทรัพย์มือสองมีสภาพคล่องมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาตลาดเพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัย

มติคณะกรรมการกองทุนฯ : คณะกรรมการกองทุนฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่
19 มีนาคม 2561 ได้ให้ความเห็นชอบการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ให้แก่ ธอส. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง จำนวน 31.1 ล้านบาท โดยกำหนดให้สนับสนุนเงินให้แก่ ธอส. เป็นงวด และกำหนดให้จะต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ แต่ละงวด

มติคณะรัฐมนตรี : คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการใช้เงินของกองทุนฯ
ให้แก่ ธอส. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง จำนวน 31.1 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการกองทุนฯ