เปลี่ยนการแสดงผล :
THTH lang
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุน
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุน

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงการคลัง

กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนัก
งบประมาณ (สงป.)

กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.)

กรรมการ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 

กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ

กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ

กรรมการ
ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

 
 
 
คณะอนุกรรมการบริหารและอำนวยการ
1. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประธานอนุกรรมการ
2. ที่ปรึกษา/รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมอบหมาย รองประธานอนุกรรมการ
3. ผู้อำนวยการกองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สศค. อนุกรรมการ
4. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
5. ผู้แทน สคร. อนุกรรมการ
6. ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สศค. อนุกรรมการและเลขานุการ
7. ผู้แทน กกง. สศค. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 1
8. ผู้แทน กกง. สศค. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 2
9. ผู้แทน กกง. สศค. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 3
คณะอนุกรรมการ
ด้านบัญชี
1. ที่ปรึกษา/รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมอบหมาย  ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงิน สศค. อนุกรรมการ
3. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
4. เลขานุการกรม สศค. อนุกรรมการ
5. ผู้แทนกองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน (กกง.) สศค. อนุกรรมการ
6. ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง สศค. อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมาย
1. ที่ปรึกษา/รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สศค. อนุกรรมการ
3. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนุกรรมการ
4. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
5. ผู้แทน กกง. สศค. อนุกรรมการ
6. ผู้แทนสำนักกฎหมาย สศค. อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
ด้านลงทุน
1. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้แทน สบน. อนุกรรมการ
3. ผู้แทน ธปท. อนุกรรมการ
4. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอนุกรรมการ
5. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอนุกรรมการ
6. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สศค. อนุกรรมการและเลขานุการ
7. ผู้แทน กกง. สศค. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. ผู้แทน กกง. สศค. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. ผู้แทน กกง. สศค. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
ด้านตรวจสอบ
1. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประธานอนุกรรมการ
2. อนุกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สศค. อนุกรรมการและเลขานุการ
5. ผู้แทน สศค. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ