เปลี่ยนการแสดงผล :
THTH lang
โครงการที่ 3

โครงการที่ 3

โครงการที่ 3
โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณและจัดเก็บข้อมูลของกองทุนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 
 

 
ความเป็นมา
    กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนฯ) จัดตั้งขึ้นเป็นกองทุนหนึ่งในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions: SFIs) ให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินแก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและทางการเงินของประเทศ แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยังไม่ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในด้านการรับเข้าและส่งออกหนังสือของกองทุนฯ รวมทั้งใช้จัดเก็บเอกสารที่มีความสำคัญของกองทุนฯ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณและจัดเก็บข้อมูลของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจขึ้น
 
วัตถุประสงค์
    เพื่อให้กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีระบบสารบรรณและจัดเก็บเอกสารของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
    การดำเนินงานโครงการนี้ทำให้เกิดประโยชน์ในการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนฯ ในด้านการรับเข้าและส่งออกบันทึกและหนังสือของกองทุนฯ รวมทั้งกองทุนฯ ใช้ในการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของกองทุนฯ