เปลี่ยนการแสดงผล :
THTH lang
โครงการที่ 1

โครงการที่ 1

โครงการที่ 1
โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 
 
หลักการและเหตุผล
    กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนฯ) จัดตั้งขึ้นเป็นกองทุนหนึ่งในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions: SFIs) ให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินแก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและทางการเงินของประเทศ โดย SFIs ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ เป็นจำนวนร้อยละ 0.18 ของเงินฝาก หรือคิดเป็นเงินปีละประมาณ 7,000 ล้านบาท ซี่งเงินบางส่วนต้องนำไปลงทุนเพื่อหาประโยชน์ โดยคำนึงถึงความมั่นคง ผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น การฝากเงินที่ SFIs ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น โดยสำหรับการฝากเงินนั้น จำเป็นต้องมีการคัดเลือก SFIs ที่มีฐานะและผลการดำเนินงานที่มั่นคง โดยคำนึงถึงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL Ratio) อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง และผลการดำเนินงาน โดยดูจากอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ เช่น อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เป็นต้น 
    ด้วยเหตุผลดังกล่าวกองทุนฯ จำเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการลงทุนของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ดี ปัจจุบันเกณฑ์การกำกับดูแล SFIs มีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในการวิเคราะห์ฐานะและความมั่นคงทางการเงินของ SFIs เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ดังนั้น เพื่อให้ กองทุนฯ มีข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการลงทุน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ขึ้น
วัตถุประสงค์
    1.  เพื่อให้นักวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินของกองทุนฯ สามารถนำข้อมูลทางการเงินของ SFIs ไปใช้ในการวิเคราะห์ และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาลงทุนของกองทุนฯ รวมทั้งเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
    2.  เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลสามารถรองรับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไป มีการตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง และมีแสดงรายงานข้อมูลทางการเงินที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ และประมาณการเงินนำส่งเข้ากองทุนฯ
    2. ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ฐานะและผลการดำเนินงานของ SFIs เช่น BIS Ratio, NPL Ratio, ROA และอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาในการลงทุนของกองทุนฯ
    3. ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เงินเพิ่มทุนให้ SFIs กรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องเพิ่มทุนให้ SFIs