เปลี่ยนการแสดงผล :
THTH lang
โครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน INSTITUTE FOR FINANCIAL INNOVATION AND TECHNOLOGY

โครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน INSTITUTE FOR FINANCIAL INNOVATION AND TECHNOLOGY

โครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน INSTITUTE FOR FINANCIAL INNOVATION AND TECHNOLOGY : INFINIT

ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน INSTITUTE FOR FINANCIAL
INNOVATION AND TECHNOLOGY : INFINIT

ผู้ขอรับเงินสนับสนุน : มูลนิธิเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (มูลนิธิฯ)

จำนวนเงินที่ขอรับสนับสนุน : 650 ล้านบาท

วัตถุประสงค์โครงการ :
       1. ส่งเสริมและพัฒนา FinTech Ecosystem ในประเทศไทย โดยการจัดทำโครงการที่ช่วยให้ FinTech Startups ในระยะเริ่มต้น สามารถค้นคว้า พัฒนา และทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
รวมทั้งแนะนำวิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ (Pitching) เพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวสามารถหาแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ได้
      2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ FinTech Startups ได้พบปะและเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินของตนแก่ผู้ที่สนใจลงทุนหรือผู้ที่ต้องการนำนวัตกรรมไปใช้ โดยเฉพาะ SFIs
      3. ผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการทางการเงินในประเทศไทย
ในทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับ FinTech ของ SFIs เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริการทางการเงินและเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน (Financial Inclusion)
      4. ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน FinTech และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นให้แก่นักเรียนและนักศึกษา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม FinTech หรือเป็นผู้ประกอบการในอนาคต (Talent Pipeline) เพื่อส่งเสริม FinTech Ecosystem ในระยะยาว
      5. บูรณาการการพัฒนาและการส่งเสริม FinTech ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

วิธีดำเนินการ :
    1. แผนการดำเนินงานระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ 2561-2562)
        1.1  จัดตั้งมูลนิธิฯ และ InFinIT ภายใต้กระทรวงการคลัง รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ InFinIT โดยจะดำเนินการหาสถานที่ตั้งของ InFinIT และจัดหาบุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน ทั้งนี้ ในระยะ 2 ปีแรกของการจัดตั้งใช้งบประมาณ จากกองทุนฯ จำนวน 650 ล้านบาท และในระยะต่อไปจะขอจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ
        1.2  ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของ InFinIT
        1.3  สร้างเครือข่ายของผู้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม FinTech ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น FinTech Startups หน่วยงานกำกับดูแล สถาบันการศึกษา ธนาคารพาณิชย์ หน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech เป็นต้น เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมี FinTech Ecosystem ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม FinTech
    2. แผนการดำเนินงานระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2563-2565) ทบทวนการดำเนินงานในระยะที่ 1 และปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ FinTech ขยายความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech กับต่างประเทศ เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่สามารถเติบโตได้ในอนาคต
 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ :
      1. SFIs มีการนำ FinTech มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้ SFIs สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมทั้งดำเนินการตามพันธกิจและนโยบายของรัฐบาลได้ครบถ้วนมากขึ้น
      2. มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ FinTech มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการเงินและเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน (Financial Inclusion)
      3. มี FinTech Ecosystem ที่ได้รับการพัฒนาให้เทียบเท่ากับต่างประเทศและ FinTech Startups ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ FinTech ในเชิงพาณิชย์ได้
      4. เสริมสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรม FinTech ของประเทศไทย ทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ FinTech และคุณภาพของบุคลากรให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
      5. เสริมสร้างศักยภาพให้กับประเทศไทยเพื่อเป็น Regional FinTech Hub

มติคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ : คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ได้ให้ความเห็นชอบ
การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อดำเนินโครงการ INFINIT
จำนวน 650 ล้านบาท โดยกำหนดให้สนับสนุนเงินให้แก่มูลนิธิฯ เป็นงวด และกำหนดให้จะต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ แต่ละงวด

มติคณะรัฐมนตรี : คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการใช้เงินของกองทุนฯ
เพื่อดำเนินโครงการ INFINIT ให้แก่มูลนิธิฯ จำนวน 650 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการกองทุนฯ