เปลี่ยนการแสดงผล :
THTH lang

  การประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

                 ด้วยกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนฯ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  กระทรวงการคลัง ได้มีการจัดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ของกองทุนฯ เพื่อให้มีตราสัญลักษณ์
  ที่สื่อถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทุนฯ และเป็นการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
  ต่อสาธารณชนเพิ่มขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ และมีความคิดสร้างสรรค์
  ได้เสนอผลงาน

  ดาวน์โหลด