เปลี่ยนการแสดงผล :
THTH lang

  ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (รอบคัดเลือก)

  ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนฯ)
  ได้จัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของกองทุนฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ และมีความคิดสร้างสรรค์  ได้เสนอผลงานเข้าร่วมการประกวด โดยมีระยะเวลาส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่    31 มกราคม 2561  นั้น
  บัดนี้ ได้ดำเนินการรับสมัครและตัดสินรอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก 10 อันดับแรก ดังนี้
   

    ลำดับผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน
  1. 11 หยดน้ำแห่งกองทุน นายชนะ  อั้งลี่
  2. 16 Money Infinity นายพนม  บุญศิลป์
  3. 31 Thai Inspiration นายภัทรพล  เรืองเสน
  4. 34 กองทุนเพื่อการพัฒนา นายธานี  เหมือนนุช
  5. 36 กองทุนเพื่อการพัฒนา นายธานี  เหมือนนุช
  6. 63 SFIF#3 นายเรืองวิทย์  ภู่ธราภรณ์
  7. 68 Helping Hands หมายเลข 2 นายกิตติศักดิ์  ต่อเชื้อ
  8. 80 ไม่ได้ระบุชื่อผลงาน นายณัชธพงศ์  เรืองศิริกรณ์
  9. 81 ไม่ได้ระบุชื่อผลงาน นายณัชธพงศ์  เรืองศิริกรณ์
  10. 91 กองทุนเพื่อประเทศชาติ นายพลจิตร  สาไชยยันต์
   
  ทั้งนี้ ให้เจ้าของผลงานผู้ผ่านรอบคัดเลือกนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินในรอบตัดสิน
  ผลงานละไม่เกิน 10 นาที ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หากเจ้าของผลงานไม่สามารถมานำเสนอผลงานด้วยตนเองได้ถือว่าสละสิทธิ์
   
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชั้น 2 ถนนพระราม 6
  อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2273 9020 ต่อ 3278 หรือ 3286

  ดาวน์โหลด